header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2563 (20/3/2563)

วันที่ 20 มีนาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สสจ.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยต้นแบบของจังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนองประเด็นกิจกรรมเด่น คือ มีการพัฒนาด้านการจัดการขยะ ขยะติดเชื้อ แปลงขยะเป็นสิ่งประดิษฐ์ การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ ส่งเสริมด้านอาหารปลอดภัย บริโภคผักปลอดสารพิษ มี อสม.เป็นแกนนำ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนประเด็นโอกาสพัฒนา การวิเคราะห์ค่าพลังงานที่ใช้เพื่อนำมาวิเคราะห์มาตราการต่างๆให้เอื้อกับการประหยัดพลังงานโดยไม่ลดประสิทธิภาพของการทำงาน การจัดการห้องส้วมให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้รับบริการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำอุปโภคขาดแคลนจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าสถานบริการสาธารณสุขมีแนวโน้มพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. ของจังหวัดระนอง โดยจะต้องเต็มเติมประเด็นพัฒนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไปนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 มาตราการการป้องกันควบคุมโรค สุขวิทยาส่วนบุคคล เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้กับ อสม.ร่วมกับ สสจ.ระนอง  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ให้กับคนในชุมชนราชกรูดต่อไปเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน1. นางสาวกัญญาณัฐ ใจห้าว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ2. นางสาวจิราพร เหมทานนท์ นวก.สาธารณสุข


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์