header

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559 ครั้งที่ 1 /2563 (23/3/2563)

วันที่ 23 มีนาคม 2563  เวลา 13:30 - 17:00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในฐานะเลขานุการของคณะ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559 ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน  22  คน  และสืบเนื่องจากประธานและผู้ได้รับมอบมอบหมายต้องเข้าประชุมการเฝ้าระวังสถานการณ์ โควิดด่วน  และในที่ประชุมได้มีมติยกมือเลือกประธานในที่ประชุม  และโดยมติเอกฉันท์  เลือกนางอรณัส  ยวงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี )  เป็นประธาน



ได้มีการดำเนินการประชุมตามวาระ  โดยการนำเสนอสถานการณ์อัตราคลอดมีชีพมารดาอายุ  10-14 ปี  อัตราคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี  อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำมารดาวัยรุ่น อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวร  ประเด็นที่เป็นปัญหาคืออัตราการตั้งครรภ์ซ้ำยังมีอัตราค่อนข้างสูง  ซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นของสถานบริการที่จะต้องให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่มารดาวัยรุ่น และประเด็นที่เกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสิทธิวัยรุ่น ในยุทธศาสตร์ที่ 3  คือการสร้างองค์ความรู้ในการมีทางเลือก  เมื่อพลาด  หรือการตั้งครรภ์  ในวัยรุ่น ที่กำลังศึกษา  หรือไม่พร้อม  คือการถึงระบบช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  การใช้บริการสายด่วน 1663  หรือ การเข้าไปรับบริการเพื่อขอคำปรึกษาทางเลือกกับคลินิกวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุข  หากเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์สามารถส่งเข้าเครือข่าย  RSA  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและคุมกำเนิดกึ่งถาวร  หรือในกรณีที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์  ก็มีทางเลือก เช่น บ้านพักเด็กและสตรีสุราษฎร์ธานี



ได้เสนอถึงโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้  เลือกพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ในเฟส  2 เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน  ต้นทุน ความต้องการ  และมี อปท. เข้ามา มีส่วนร่วมและแสวงหาภาคีในการทำงานเพื่อดูแลสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชน โดยการสนับเครื่องมือจากการถอดบทเรียนในเฟสที่ 1 เช่นเครื่องมือในการเปิดห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสนับสนุนงบประมาณของ อปท.และเครือข่าย เป็น Matching Fun พบว่าที่อำเภอเกาะพะงัน  มีการทำงานเชิงบูรณาการในตำบล  อำเภอ  เห็นภาพครู หมอ  พ่อแม่  อปท. ตำรวจ  แกนนำวัยรุ่น โดย p2h & Chevron



การและการนำเสนอแผนตาม แผนยุทธศาสตร์  5 ยุทธศาสตร์  และได้มีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน แผนที่นำเสนอมีความครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  และมีการสรรหา  เสนอ อปท.เป็นแหล่งเรียนรู้ของกรมอนามัยในปี 2563  เสนอ อบต.ละเม็ด  อบต.คลองสระ เทศบาลตำบลช้างซ้าย  เทศบาลตำบลเวียงสระ  อบต.เคียนซา



ข้อเสนอแนะและบทบาทของคณะทำงานชุดนี้ต้องติดตาม



1.ระบบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราคลอด ความเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่น  ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ  ตำบล  ที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  เพื่อนำไปใช้พัฒนาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง



2.ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเสนอให้มีการบูรณาการแผนที่แท้จริง เพื่อประหยัดเวลา  งบประมาณ ทั้งๆ ที่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  โดยคณะทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้



3.การสรรหา อปท.เป็นแหล่งเรียนรู้  เสนอจากประธาน ควรจะมีมากกว่า  1 แห่งในปี 2563  คัดและพิจารณาจากการที่ อปท.ที่มีการเสนอแผนเข้าสู่แผนระดับจังหวัดโดย  พมจ. ของศูนย์พัฒนาครอบครัว  และ จาก ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน



สรุปการประชุมโดย .... นางสายใจ  โฆษิตกุลพร  


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์