header

การประชุมหารือผู้ประสานงาน RSA ภาคใต้ (23/6/2563)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 -12:00 น. Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการดำเนินงานเครือข่าย RSA ภาคใต้ ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  ( ประชุม Core Team RSA ภาคใต้ ) เพื่อหารูปแบบ // Platform ที่จะดำเนินการ สำหรับเครือข่ายภาคใต้  โดยได้รับสนับสนุนงบจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จำนวน 100,000 บาทผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย1.นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล2.นายแพทย์กษมพล ชวนะชิต3.นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง4.นางสายใจ โฆษิตกุลพร5.นางทัศนัย ขันติยาภรณ์6.ตัวแนศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา7.ตัวแทนสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จากการประชุม  มีการทบทวนสถานบริการที่เป็นเครือข่าย RSA ภาคใต้ ที่มีการดำเนินงาน // หยุดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 หรือด้วยเหตุผลอื่น  ในปัจจุบันที่มีระบบการรับส่งต่ออยู่คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการจัดเวทีครั้งนี้ ไม่เน้นที่ผู้เข้าร่วมมากแต่ เน้นเชิงคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับพื้นที่จริงๆ สามารถขยายเครือข่ายเพื่อรับผิดชอบ. ประชากรในพื้นที่  เช่น การดูแลระบบแบบพี่เลี้ยง หรือ Telemedicine  และในการพูดคุยวันนี้ ได้มีการร่วมกำหนดรูปแบบการประชุม แบบ Online แบบ Zoom ของ1. กลุ่มสหวิชาชีพของภาคใต้  โดยทางส่วนกลางจะเป็นผู้จัดหาวิทยาที่เหมาะสม   - การให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง - แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางเทคนิคการส่งต่อ  ทัศนคติ ไม่ใช่ เป็นการที่ให้ผู้รับบริการตั้งครรภ์ต่ออย่างเดียว- การวิเคราะห์สถานการณ์จุดเด่น โอกาสพัฒนาของภาคใต้ กำหนดจัดในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00-16: 00 น.  และ Core Team RSA ภาคใต้ มาสรุปการติดตามประเมินผลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บ่าย2.กลุ่มแพทย์. กำหนดจัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จุดเน้นคือ  คือแนวทางการทำหัตถการที่ทุกคนสามารถทำได้ คือ MA & MVA เพื่อสร้างความมั่นใจกับแพทย์  และ ทัศนคติ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องนางสายใจ  โฆษิตกุลพร. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประชุมและสรุป


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์