header

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมและความผูกพันองค์กร ในการป้องกันทุจริต (26/6/2563)

กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมและความผูกพันองค์กร ในการป้องกันทุจริต ให้กับบุคลากรสังกัดกรมอนามัย เพื่อขับเคลื่อนงานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทลชะอำบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วม 2 คน คือ นางอรพรรณ ภัคมนตรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์พร แซ่ลิ้ว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดพิมพ์พร แซ่ลิ้ว  รายงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์