header

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติป้ญหาวัณโรค (TB Network Meeting) (29/6/2563)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติป้ญหาวัณโรค (TB Network Meeting) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้เข้าร่วม ประชุม คือ๑. ผู้รับผิดขอบงานวัณโรค (TB Clinic)๒. เภสัชกรที่รับผิดชอบงานวัณโรค๓. ผู้รับผิดขอบงานโรคติดเขี้อ๔. เจ้าหน้าที่งานชันสูตรวัณโรคเนื้อหาการประชุม  ประกอบด้วยเรื่อง- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน PA วัณโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓- การถอดบทเรียน ช่องว่างการดำเนินงาน PA วัณโรคในเขต ๑๑- การขับเคลื่อนตัวชี้วัดราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในส่วนงานวัณโรค- การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค- การประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้เข้าร่วมประชุม นายวินัตย์ เภอบางเข็ม  นางสาวอรอุมา อำลอย  และนางบำเพ็ญ อักษรพาลี


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์