header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26/6/2563)

วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สคร.11และสสจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย รพ.  5 แห่ง /ต้นแบบ รพ.สต. 2แห่ง/ต้นแบบชุมชน 5 แห่ง ดังนี้- รพ.สวนสราญรมย์ ,และต้นแบบชุมชนบ้านท่าโพธิ์ อำเภอเมือง มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยอินทรีย์/การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ/ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั่วไป/การจัดการห้องน้ำห้องส้วมผู้พิการ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย/มาตรฐานร้านอาหารตามกฎหมาย- รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต,และต้นแบบชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย/การประหยัดพลังงาน/การจัดการอาหารปลอดภัย ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหารโรงครัว ร้านอาหาร/การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ- รพ.ท่าโรงช้าง และต้นแบบชุมชนบ้านท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ/การส่งเสริมอาหารปลอดสารพิษในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการระบบประปา/การจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารให้สอดคล้องกับบริบท- รพ.ดอนสัก,และต้นแบบชุมชนบ้านทองไมล์ อำเภอดอนสัก มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป/การจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสีย/การจัดการระบบประปา/HWP for life ใน รพ.สต. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ/การจัดการร้านอาหารตามกฎหมาย-รพ.เกาะสมุย,และต้นแบบชุมชนบ้านในบ้าน อำเภอเกาะสมุย มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/ระบบบำบัดน้ำเสีย/ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ/การจัดระบบสุขาภิบาลในโรงครัว- รพ.สต.คลองสระ/รพ.สต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ มีกิจกรรมเด่น การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน/การจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและผักปลอดสารพิษในพื้นที่ โอกาสพัฒนา ได้แก่ ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าสถานบริการสาธารณสุขที่มีแนวโน้มพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ รพ. สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง และต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง โดยจะต้องเต็มเติมประเด็นพัฒนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไปจนท.ผู้ปฏิบัติงาน ศอ.11 ประกอบด้วย1. นางสาวกัญญาณัฐ  ใจห้าว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ2. นางสาวจิราพร  เหมทานนท์ นวก.สาธารณสุข3. นางสาวเกศรา วัฒนสมัย นิติกร


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์