header

โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อการคลอดที่ปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์นำไปสู่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ (26/6/2563)

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อการคลอดที่ปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์นำไปสู่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพกิจกรรมที่4 พัฒนาทักษะDSPM และพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางจาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาการสมวัยของชุมชนเพืาอติดตามเยี่ยมบ้าน, แลกเปลียนเรียนรู้เพื่อค้นหาและติดตามฝากครรภ์วัยก่อน12สัปดาห์, แลกเปลียนเรียนรู้ลูกฉลาดสมวัยเมื่อกินนมแม่  โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมได้แก่  นำเสนองานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าตำบลคลองน้อยเพื่อเป็นแนวทางให้กับตำบลบางจาก  ทบทวนการส่งต่อเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าสู่ชุมชน  ฝึกปฏิบัติการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน  การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พรบ.นมผง  ให้ความรู้เรื่องการฝากครรภ์เร็ว  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ต่อเนื่องในชุมชน ให้ความรู้โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด ซึ่งได้รับความสนใจจากพยาบาลและนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอสม. เป็นอย่างดี  และท้ายสุดได้มีการสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่บริการ รพ.สต.บางจาก  เพื่อการพัฒนา  คือ ต้องการการพัฒนาองค์ความรู้แก่ อสม.เพื่อฝช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กปฐมวัย  โดยการจัดทบทวนความรู้ในทุกๆปี  จัดหาอุุปกรณ์ในการทดสอบพัฒนาการเด็ก  และการกระตุ้นพัฒนาการต่อที่บ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาการสมวัยของชุมชนเพืาอติดตามเยี่ยมบ้าน, แลกเปลียนเรียนรู้เพื่อค้นหาและติดตามฝากครรภ์วัยก่อน12สัปดาห์, แลกเปลียนเรียนรู้ลูกฉลาดสมวัยเมื่อกินนมแม่  โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมได้แก่  นำเสนองานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าตำบลคลองน้อยเพื่อเป็นแนวทางให้กับตำบลบางจาก  ทบทวนการส่งต่อเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าสู่ชุมชน  ฝึกปฏิบัติการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ30  เดือน และ 42 เดือน  การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พรบ.นมผง  ให้ความรู้เรื่องการฝากครรภ์เร็ว  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ต่อเนื่องในชุมชน ให้ความรู้โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และการติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด ซึ่งได้รับความสนใจจากพยาบาลและนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอสม. เป็นอย่างดี  และท้ายสุดได้มีการสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่บริการ รพ.สต.บางจาก  เพื่อการพัฒนา  คือ ต้องการการพัฒนาองค์ความรู้แก่ อสม.เพื่อฝช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กปฐมวัย  โดยการจัดทบทวนความรู้ในทุกๆปี  จัดหาอุุปกรณ์ในการทดสอบพัฒนาการเด็ก  และการกระตุ้นพัฒนาการต่อที่บ้าน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์