ทีมหมอครอบครัว Family Care Team

ทีมหมอครอบครัวคือใคร ?

ทีมหมอครอบครัว : คือ ทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ทำไม่ถึงต้องมีทีมหมอครอบครัว ?

 • มีทีมหมอครอบครัว ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ประดุจญาติมิตรทุกครอบครัว
 • มีการดูแลร่วมกันถึงบ้านและหน่วยบริการอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
 • ได้รับการดูแลครอบคลุมทุกมิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน องค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน
 • มีการรับ-ส่งต่อทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน รพ.สต.และ รพ.อย่างใกล้ชิดเหมาะสม
 • ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลครอบคลุมครบถ้วน
 • ครอบครัว ชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ทีมหมอครอบครัวมีหน้าที่ทำอะไรบ้างล่ะ ?

  ทำหน้าที่ : มีหน้าที่รับผิดชอบสุขภาพแต่ละครอบครัวตามพื้นที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้การบริการ ที่จำเป็น ดูแลปัญหา กาย จิต สังคม แก่ครอบครัว ชุมชน อย่างต่อเนื่อง เป็นองค์รวมและมีส่วนร่วมกับทุกภาคีสุขภาพ รวมทั้ง การประสานการส่งต่อไปยังหน่วย บริการทุกระดับอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมกับผู้ป่วย

  แล้วทีมหมอครอบครัวประกอบด้วยใครบ้าง ?
  ระดับอำเภอ
  ประกอบด้วย : แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ เช่นแพทย์เวชศาสตร์/แพทย์เฉพาะทาง/แพทย์ทั่วไป/ทันตแพทย์/เภสัชกร/พยาบาลเวชปฎิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ/กายภาพบำบัด/นักสังคมสงเคราะห์/นักสุขภาพจิต ในรพ.และทีมจาก สสอ.
  หน้าที่ :เป็น ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง สนับสนุนบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ แก่ทีมตำบล ชุมชน

  ระดับตำบล
  ประกอบด้วย : บุคลากรใน รพ.สต. เช่นพยาบาลเวชปฏิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ทันตาภิบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ
  หน้าที่ : เป็นหมอครอบครัว ดูแลปัญหาสุขภารักษาพยาบาลเบื้องต้น ประสานส่งต่อเมื่อเกินความสามารถ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเสริมพลังการพึ่งพาตนเอง เชื่อมประสานองค์กรท้องถิ่น ภาครัฐอื่นๆ ขจัดทุกข์ เพิ่มสุข ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวและชุมชน เป็นพี่เลี้ยงทีมชุมชน

  ระดับชุมชน
  ประกอบด้วย : ภาคประชาชนในพื้นที่นั้น เช่น อสม. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักบริบาล แกนนำครอบครัว และ ประชาคม
  หน้าที่ : ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองหรือ ให้การบริบาลเบื้องต้น ทำหน้าที่ประดุจญาติของผู้ป่วยและครอบครัว ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อต้องไปรักษาต่อที่รพสต.หรือรพช. ช่วยเหลือดูแลขจัดทุกข์ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว ชุมชน