โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย(สะสม)
งบได้รับจัดสรร(บาท) กันยืม(บาท) กันเงินจัดซื้อจัดจ้าง(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ร้อยละ ต้องเร่งรัดตามเป้า(ร้อยละ 75)(บาท) จำนวนกิจกรรมดำเนินงาน(กิจกรรม) จำนวนสรุปผลการดำเนินงาน(กิจกรรม) ร้อยละ
11โครงการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566190,00028,4000159,38983.89-16,88933100.00
22โครงการยกระดับการขับเคลื่อนและเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566520,61000336,08864.5654,3707685.71
33โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566550,00039,90017,275331,63160.3080,8696233.33
44โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2566416,75000236,15256.6776,4116583.33
55โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่สุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่11 ปีงบประมาณ 2566380,00000242,34263.7742,6585480.00
66สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้200,00004,6800-150,00011100.00
77โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่น ปีงบปประมาณ พ.ศ.2566432,107118,1000310,08171.7613,9995480.00
88ขับเคลื่อน องค์กรแห่งการเรียนรู้33,0000036,610110.94-11,8603133.33
99โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566355,00000228,47964.3637,7717685.71
1010โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 25662,201,065001,797,86581.68-147,06633100.00
1111โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตั้งครรภ์คุณภาพสู่การคลอดที่ปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 11550,00070,9500275,11550.02137,3859888.89
1212โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2566250,1050034,27213.70153,3078450.00
1313โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11733,27900601,56882.04-51,60910-
1414โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พศ. 25662,691,000001,555,35057.80462,90010-
15รวม9,502,916257,35021,9556,144,94464.66982,243654772.31
1630โครงการบริหารจัดการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 (เงินบำรุง)-02,053,12014,594,242100.00-200.00
1721โครงการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพผลของโปรแกรมอัจฉริยะ Food 4 Health ต่อสุขภาพของคนไทยวัยทำงานที่มีน้ำหนักเกิน และอ้วนในพื้นที่เครือข่ายบริการศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2566188,68000178,48094.59-36,97022100.00
1822โครงการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการและสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 3-5 ปี เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 25667,200003,60050.001,8002150.00
1915โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กอายุ 3.5 ปี และผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 256670,0000025,90037.0026,60030-
2016หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) เขตสุขภาพที่ 11 40,0000039,66099.15-9,66010-
2117ก้าวท้าใจ season 5 ในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2566100,000091,8504,5004.5070,50010-
ลำดับ โครงการ กิจกรรมดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ( แผน | ผล ) สรุปผล
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
11 : โครงการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661.1 พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่11แผน0010,00000000000010,000
ผล9,200000000000009,200
21.2 ยกระดับพัฒนาการผลิตสื่อวีดีโอ กราฟิกอนิเมชั่น ในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11แผน006,6000000000006,600
ผล6,000000000000006,000
31.3 ถ่ายทำถอดบทเรียน ต้นแบบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11แผน042,60044,100000042,60044,100000173,400
ผล047,24054,6900001,50040,7590000144,189
42 : โครงการยกระดับการขับเคลื่อนและเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11แผน007,8000000000007,800
ผล0000000000000
5การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบเครือข่ายศูนย์อนามัยที่ 11 แผน02,40000000000002,400
ผล001,8000000000001,800
6การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2565แผน0030,00000000000030,000
ผล030,000000000000030,000
7การคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2566แผน00000003,73000003,730
ผล00001,4306,0000000007,430
8การเชิดชูเกียรติจังหวัดที่มีผลงานเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566แผน000000004,5000004,500
ผล0000000000000
9การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขแผน0013,67040,01040,0100013,67040,01040,01000187,380
ผล0006,97037,48026,69015,5240000086,664
10การประชุมถ่ายทอดนโยบายและชี้แจง แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566แผน284,80000000000000284,800
ผล210,19400000000000210,194
113 : โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 25661.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 11แผน0098,00000000000098,000
ผล0095,89800000000095,898
122.พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2566แผน000016,400000000016,400
ผล000000002,4000002,400
133.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยในเครือข่ายศูนย์อนามัยที่ 11 แผน0000022,40000000022,400
ผล0000000000000
144.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11แผน00000000075,9500075,950
ผล0000000000000
155.ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566แผน0000000000115,0000115,000
ผล0000000000000
166. .เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ดำเนินงาน นิเทศติดตาม รับรองมาตรฐาน เป็นวิทยากร และภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผน020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00022,250222,250
ผล65016,40325,88061,29554,53018,42036,54036,8900000250,608
174 : โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2566อบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Manager) ประจำปี 2566แผน009,6000000000009,600
ผล04,5228,40000000000012,922
18ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปี 2566แผน003,6000000000003,600
ผล003,9000000000003,900
19พัฒนาศักยภาพ ทักษะบุคลากร ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC)แผน000253,54000000000253,540
ผล000156,98000000000156,980
20พัฒนาศักยภาพและฝึกปฏิบัติ พระคิลานุปัฏฐากในการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากแผน00054,1000000000054,100
ผล00039,4000000000039,400
21เชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11ประจำปี พ.ศ.2565แผน0027,51000000068,4000095,910
ผล00017,4002,880002,670000022,950
22ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2566แผน0000000000000
ผล0000000000000
235 : โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่สุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่11 ปีงบประมาณ 2566การจัดการสภาพแวดล้อมและยกระดับ สถานประกอบการ ครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อมวัยทำงานสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี2566แผน0059,400000000099,0000158,400
ผล40,50011,190000017,0000000068,690
24สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเอง ให้ห่างไกลมะเร็งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2566แผน04,80013,73011,7000000000030,230
ผล04,80014,25012,8300000000031,880
25การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี2566แผน063,8500000004,00000067,850
ผล38,850024,81400000000063,664
26พัฒนารูปแบบและติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี2566แผน0000044,060000044,060088,120
ผล00002,79864,190011,120000078,108
27คัดเลือกต้นแบบจังหวัดและสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และอำเภอจัดการสุขภาพวัยทำงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี2566แผน000000000035,400035,400
ผล0000000000000
286 : สาสุขอุ่นใจ คนไทยรอบรู้ประชุมชี้แจงนโยบายการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนแผน030,000020,000020,000020,000090,00020,0000200,000
ผล00000004,68000004,680
297 : โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่น ปีงบปประมาณ พ.ศ.2566 จัดประชุมพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผน60,00090,00060,000000060,00090,00042,10700402,107
ผล030,79078,995027,82028,25522,31000000188,170
30 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและภาคีเครือข่าย ตามหลักสูตร เทคโนโลยี่การวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพสตรี สำหรับบุคคลากรสาธารณสุข แผน0000000000000
ผล006,8060000000006,806
31 เยี่ยมเสริมพลัง ประเมินและรับรองโรงพยาบาลที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุตามมาตรฐาน AMPHOR ONLINEแผน0000000000000
ผล003,2600000000003,260
32 พัฒนาและคัดเลือกต้นแบบจังหวัดส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น และต้นแบบอำเภอส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ปี 2566แผน0000000000000
ผล0000000000000
33 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566แผน0030,00000000000030,000
ผล000076,84734,998000000111,845
348 : ขับเคลื่อน องค์กรแห่งการเรียนรู้ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ และขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แผน00003,00000000003,000
ผล00003,90008,1300000012,030
35พัฒนาศักยภาพ เทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการแผน0000010,00000000010,000
ผล0000000000000
36จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพโดยรวมแผน00010,0000010,0000000020,000
ผล0000014,8809,7000000024,580
379 : โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ประจำปี 2566แผน0000000000000
ผล0000000000000
38ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษแผน090,000000000000090,000
ผล074,380000000000074,380
39ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)แผน00120,000000000000120,000
ผล0095,86800000000095,868
40ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (HLS+HL)แผน000040,000000000040,000
ผล000012,480001,200000013,680
41ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.แผน00040,0000000000040,000
ผล0000004,180000004,180
42เสริมสร้างความรอบรู้ รณรงค์กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันสำคัญแผน5,0000015,00000005,00000025,000
ผล0008,751000000008,751
43ขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาแผน000040,000000000040,000
ผล000031,620000000031,620
4410 : โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2566ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนออกปฏิบัติงานแผน201,600201,600201,600201,600201,600201,600201,600201,600201,600201,600002,016,000
ผล0201,600403,200201,600201,600201,6000403,20000001,612,800
45อื่นๆ (จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานและจ้างเหมาบริการต่าง )แผน4,000000000000004,000
ผล4,000000000000004,000
46ค่าไฟฟ้า่แผน181,06500000000000181,065
ผล181,06500000000000181,065
4711 : โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตั้งครรภ์คุณภาพสู่การคลอดที่ปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 119.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเรื่องข้อมูลสารสนเทศแผน0000000028,80000028,800
ผล0000000000000
481.ประชุมเพื่่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอด และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกแผน0005,82000002,6500008,470
ผล0005,820000000005,820
492.ประชุมพัฒนาทีมประเมินและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กแผน0000051,5800062,00070,30000183,880
ผล0000051,58000000051,580
503.การเยี่ยมนิเทศ ติดตามงาน การเฝ้าระวังลดการตายของมารดาและทารก /เฝ้าระวังเชิงรุก พรบ.นมผง แผน003,72003,7206,1800001,6966,198021,514
ผล02,2601,9209,0600000000013,240
514.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น (Play worker) /ทีมผู้ฝึกสอนภาคปฏิบัติ DSPM ระดับเขตสุขภาพที่ 11แผน79,7400000000000079,740
ผล0000079,74000000079,740
525. ประชุมชี้แจงแนวทาง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตำบล ต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วันแผน01,700006,5002,4900043,11028,74028,7400111,280
ผล0011,56000000000011,560
536.ประชุมพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย /กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ (4D) ใน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 11แผน002,7005,700000000008,400
ผล008951,700000000002,595
547.การสร้างความรอบรู้/รณรงค์ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กในการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด-5ปี ในคลินิกสุขภาพเด็กดีและเครือข่ายบริการศูนย์อนามัยที่ 11แผน02,68006,636000000009,316
ผล3,350005,965000000009,315
558.เวทีเชิดชูบุคคลและองค์กรด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566แผน00000000098,6000098,600
ผล0101,2650000000000101,265
5612 : โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2566พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ในการพัฒนาระบบรายงานทันตสาธารณสุข (Google data studio) 7 จังหวัด (รูปแบบ online)แผน002,6500000000002,650
ผล0004,580000000004,580
57ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบ TeleHealth เขตสุขภาพที่ 11 (online 2 วัน)แผน00016,1000000000016,100
ผล0014,60000000000014,600
58ประชุมเชิงปฏิบัตการ เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพช่องปากเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 ( Online : ม.ค. 2566) แผน0008,050000005,6500013,700
ผล0000000000000
59คัดเลือกผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (online)แผน002,0500017,11000000019,160
ผล002,800007,24200000010,042
60การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศ กท.ศธ. ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (online )แผน00010,110000005,3100015,420
ผล0000000000000
61การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (online)แผน0007,5750000008,050015,625
ผล00005,05000000005,050
62ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการขับเคลื่อนการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากโดยใช้ เทคโนโลยี AI ในเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2566 (Online)แผน00000000004,45004,450
ผล0000000000000
63โครงการรณงค์ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ภาคใต้แผน000000000163,00000163,000
ผล0000000000000
6413 : โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1113.1 การเดินทางไปราชการตามหนังสือเชิญแผน60,53860,53872,94660,53860,53860,53860,53860,538100,53848,13687,8930733,279
ผล80,572149,116201,53576,42193,9240000000601,568
6514 : โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสิทธิ ศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566จ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสิทธิแผน224,250224,250224,250224,250224,250224,250224,250224,250224,250224,250224,250224,2502,691,000
ผล54,950379,9500438,200240,750230,750210,750000001,555,350
6615 : โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กอายุ 3.5 ปี และผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 256615.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ 3.5 ปี และผู้สูงอายุแผน000000029,200000029,200
ผล0000001,60024,300000025,900
6715.2 จ้างเหมาเก็บปัสสาวะในเด็กอายุ 3.5 ปี และผู้สูงอายุแผน00000000030,0000030,000
ผล0000000000000
6815.3 จ้างเหมาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลแผน000000000010,800010,800
ผล0000000000000
6916 : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ) เขตสุขภาพที่ 11 16.1 อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ แผน000000040,000000040,000
ผล000000018,38021,28000039,660
7017 : ก้าวท้าใจ season 5 ในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2566ก้าวท้าใจ Season 5 ในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2566แผน00000000100,000000100,000
ผล000000096,350000096,350
7121 : โครงการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพผลของโปรแกรมอัจฉริยะ Food 4 Health ต่อสุขภาพของคนไทยวัยทำงานที่มีน้ำหนักเกิน และอ้วนในพื้นที่เครือข่ายบริการศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2566ติดตามเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลแผน026,78026,7801,6000000000055,160
ผล0022,0009,00024,000000000055,000
72ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ร่วมวิจัยแผน109,9500023,57000000000133,520
ผล098,372720023,788600000000123,480
7322 : โครงการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการและสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 3-5 ปี เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 256622.1 ประชุมจัดทำแนวทางระบบรายงานผลการคัดกรองภาวะโภชนาการและสุขภาพช่องปากแผน0000003,600000003,600
ผล0000003,600000003,600
7422.2 ประชุมตรวจสอบผลการดำเนินงานรายบุคคลแผน0000000003,600003,600
ผล0000000000000
7530 : โครงการบริหารจัดการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 (เงินบำรุง)30.1 การบริหารจัดการภายใน รพ.ศูนย์อนามัยที่ 11 (เงินบำรุง)แผน1000000000001
ผล4,290,2113,318,864800,3292,068,2171,093,605959,9072,289,2591,230,618206,10700202,18016,459,297
7630.2 การเดินทางไปราชการตามหนังสือเชิญ (เงินบำรุง)แผน1000000000001
ผล1,5003,8000026,00358,98534,37149,65400013,753188,066
รวมแผน1,210,945861,1981,090,7061,035,899656,018680,208519,988715,588970,5581,217,349703,841246,5009,908,798