header

น.พ เอกชัย มุกดาพิทักษ์ประธาณ คบสอ กาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการ สา"สุข กาญจนดิษฐ์ ไร้พุง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 (13-07-2559 )

น.พ เอกชัย  มุกดาพิทักษ์ประธาณ คบสอ กาญจนดิษฐ์ เป็นประธาณเปิดโครงการ สา"สุข กาญจนดิษฐ์ ไร้พุง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเขต 11และปล่อยขบวนจักรยาน ปั่นไร้พุง เป้าหมาย ในพื้นที่ รพ.สต. วังไทร  ป่าร่อน  คลองสระ  และกรูด ทั้งนี้ใด้รณรงค์และติดตามการดำเนินงานโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดั่งกล่าว  รวมระยะทาง 63 กม.ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน