Responsive image
ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 11 :
Responsive image


ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2542
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2549
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครับ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
พ.ศ.2561
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2544-2546
ผู้อำนวยการ รพ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2549-2551
ผู้อำนวยการ รพ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2551-2560
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
พ.ศ.2557-2561
รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครศรีธรรมราช
กลับสู่หน้าหลัก