header

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุม คณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.ถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (19/10/2563)

นายสมใจ ชมขวัญ รองนายก อบต.ถ้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ( ศพค. ) ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.ถ้ำ  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  ซึ่งร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ สนับสนุนโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  คณะกรรมการประกอบด้วย นักพัฒนาชุมชน อบต.ถ้ำ  ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน  ในตำบลถ้ำ  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร  โรงเรียนบ้านลำวะ  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร  ประธาน อสม. ตัวแทน รพ.สต.ถ้ำ       โดยได้มีการระดมสมองในประเด็นที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเสี่ยงของ เด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่ และ คิดว่าควรจะหาทางแก้ไขอย่างไร   ใครควรจะมีส่วนร่วม  ในแต่ละช่วงวัย  ซึ่งเป็นปัญหาที่พบทั่วไปไม่ได้แตกต่าง อาทิ ความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมทางเพศ   เรื่องสารเสพติด  ติดเกมส์  ความรุนแรง และเป็นที่มาของการ สร้างเครื่องมือ  คือแบบสอบถาม เพื่อจะเก็บข้อมูล เพื่อส่งเสริมความสุข ให้มีการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว   สุดท้ายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเครื่องมือของ แพธ ทู เฮลท์  ควรจะพัฒนาให้ครบวงจร สำหรับ ตำบลถ้ำสิ่งที่ต้องดำเนินการ1. พัฒนาแกนนำวัยรุ่นและเยาวชน2.เปิดห้องเรียนพ่อแม่เพื่อสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัวกับลูกหลาน3.พัฒนาคุณครูผู้สอนในหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนให้เหมาะสมกับวัยสู่ระบบการช่วยเหลือนักเรียนทั้งนี้ได้มีการนัดหมายในการหาแนวทาง ข้อเสนอแนะและจัดทำแผนแบบบูรณาการของตำบลถ้ำ โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แผนปี 2564-2566ภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์