header

กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่นร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ ในปีงบประมาณ 2564 อบต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (20/10/2563)

กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่นร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ ในปีงบประมาณ 2564 อบต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา



วันที่ 20 ตุลาคม 2563   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ ในปีงบประมาณ 2564  เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศกับบุตรหลานในครอบครัว    โดยมีวิทยากรกระบวนการ หรือ Master Trainer ( MT )  จากรพ.กะปงชัยพัฒน์  รพ.ทับปุด และ รพ.สต.ถ้ำ และ  จาก มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( p2h )    มีจัดกระบวนการเรียนรู้  เช่น การแนะนำตัวผ่านภาพ  เส้นชีวิต  ทักษะการฟัง  และการร่วมแลกเปลี่ยนในกระบวนการ ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   และคิดว่า ในหลายประเด็นสามารถนำไปปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงตนเอง ในชีวิตประจำวันในการสื่อสารที่ดี  ท่าที  ทักษะการฟังให้มากขึ้น  ผู้เข้าร่วมห้องเรียนพ่อแม่ ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำ จำนวน 25  คน  ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยกองทุนสุขภาพ อบต.ถ้ำ จากการผ่านกระบวนการในวันนี้ โดยเฉพาะตัวแทนคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .ถ้ำ  เสนอแนะควรจะมีการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก ให้กับคุณครู ศพด. อื่นๆ ด้วย   การจัดกระบวนการส่งเสริมการสื่อสารในครอบครัว หรือการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เป็นกลไกระดับตำบล ในบทบาทของ พมจ.ภายใต้ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ 5 ยุทธศาสตร์ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบ งานวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ



ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่น



 



 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์